trải qua

Người ta nói nhìn em nay khác xưa nhiều ngày xưa em...

Tải xuống sẽ bắt đầu trong 5 giây