tập quên

55420

Tác giả: Phạm Trưởng

vol42

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Tôi đã hứa rằng tôi sẽ quên, quên đi bóng hình xưa của em…